Ambtenaren van de Belastingdienst laten zich (even) niet door politici voor de bus gooien

 

 
‘ De Belastingdienst-ambtenaren die bij de Toeslagensoap zijn betrokken, zetten de hakken in het zand en zij dwongen dusdoende de politici, om de gedupeerde burgers genoegdoening te verschaffen. Er staan tenslotte verkiezingen voor de deur.
De Belastingdienst (en andere diensten zoals UWV en SVB) weigerde(n) aanvankelijk om de gedupeerden hun “schulden” kwijt te schelden, en zij  hielden zich formeel aan de wet(-ten) die de wetgever (de politici) in de loop der tijd had bekostoofd. Hierdoor zetten de ambtenaren de politici indirect onder druk. Helaas gebeurde dit over de ruggen van de burger. Aan de andere kant: de burgers kiezen uit de politici hun volksvertegenwoordigers en die politici worden en zijn de bazen van de ambtenaren. En ze zijn de Wetgevers. Dus eigen schuld dikke bult voor de burger, dan moet die maar de juiste en competente politici kiezen. De ambtenaren lieten zich niet door de politici voor de bus gooien. Althans: dit keer even niet.’

 • ‘ De politici afficheren zich nu als grootmoedige geesten die de gedupeerde burgers compenseren – in weerwil van de onwillige en onbekwame ambtenaren. Eigenlijk schuiven de politici de ambtenaren alle schuld in de schoenen en spelen zij mooi weer (richting de burger) door het repareren van de gevolgen van hun eigen broddelwerk en plichtsverzuim. De politici geven hiermee zowel de ambtenaren als de burgers: een sigaar uit eigen doos. Tegen dit soort politieke machinaties staan ambtenaren tot nog toe machteloos. Als burger staan we al langer machteloos tegenover de politiek.
  Vind je dit een acceptabel frame van de gang van zaken tot nu toe?’

‘ Jawel hoor. Ik vind de frames die Foucault aanreikt trouwens ook erg verfrissend en stimulerend bij het verwisselen van interpretatie-frames en als variaties van de sleetse scenario’s en uitgewoonde betekenis-mallen.
Indien je wetsovertreder en delinquent bijvoorbeeld toepast op een Ferd. de Grapp. dan kun je zeggen dat de man wetsovertreder was toen hij zijn schoonmoeder op de bruiloft knuffelde, maar dat hij door zijn daden in de hoedanigheid van minister van Justitie inmiddels misschien als delinquent kan worden gedefinieerd. Het korten op Toeslagen is een straf, een sanctie, voor het volgens de controlerende instanties overtreden van regels, voorschriften en wetten oftewel voor moedwillig frauderen – dan loopt wetsovertreding over in delinquent gedrag en treden er straftechnieken in werking.’

 • ‘ Ja, wacht even: dit laatste is puur vanuit het perspectief van de nomenklatoera geredeneerd. Als je van positie wisselt en het vanuit de gedupeerden bekijkt, dan krijg je een diametraal ander beeld, hè.

‘Vanuit de gedupeerden bezien? Goede vraag. Het moedwillig foutief blijven behandelen en structureel maltraiteren van de rechthebbenden op de respectieve Toeslagen, door de nomenklatoera, in welke categorieën breng je dat onder? Politiek-ambtelijke delinquentie ? Dat predicaat krijg je er natuurlijk nooit door bij de officiële media. Ze kijken wel uit om dat soort taal en tekst in de MSM te gedogen.’

 • ‘ Da’s inderdaad niet waarschijnlijk. Mondjesmaat en gefragmenteerd, lukt het hier en daar nog wel een beetje. In het NRC-stuk van Alonso wordt bijvoorbeeld Paul Frissen aangehaald met ideeën die ons niet vreemd zijn. Deze bijvoorbeeld: << Volgens Frissen zou het debat veel moeten gaan over de rol van de staat en van de Tweede Kamer in het vormgeven van de verzorgingsstaat. Hij wijst op de keiharde fraude-aanpak waar ook de Kamer „enthousiast mee heeft ingestemd”.>>  Dit komt neer op een min of meer uitgebreide reprise van de kern van de recente boodschap van Herman Tjeenk Willink en slaat uiteraard de spijker op zijn kop in de kern van de poedel. Da’s na twee keer lezen een open deur. Kortom: het belooft weinig goeds met de ambtenarij en de politici.’

‘ Samengevat concludeer ik dat de situatie momenteel zo is dat de ambtenaren hun politieke bazen niet (kunnen) vertrouwen en omgekeerd, en dat wij – de burger – noch de politici, noch de ambtenaren kunnen vertrouwen. Ik verwacht niet dat dit van snel-voorbijgaande aard zal zijn. Het is een state of mind geworden (en dan mag je state hier best als een pun lezen), met recht: politiek geïnstitutionaliseerd wantrouwen van iedereen jegens iedereen.’

 • Voeg daar bij dat de ambtenaren en politici, ons, de burgers, niet vertrouwen. Dus iedereen wantrouwt iedereen, daar komt het wel zo’n beetje op neer. Dat is op den duur onvermijdelijk bij een politiek-zonder-visie-of-geïnspireerde regie, die is gebaseerd op deals en zwijgplicht, in combinatie met submiddelmatige beroepspolitci – en dan ben ik nog genadig met mijn laatste karakterisering.
  Als je niet precies weet wat Begeisterung betekent, kun je het woord beter niet te pas en te onpas bezigen. Toch?
  Ik weet eerlijk gezegd niet of we het als een zegen of als een vloek moeten beschouwen, dat dit alles aan het grootste deel van de bevolking onopgemerkt voorbij lijkt te gaan. Water on a duck’s back, zoals Keith het zei. De mensen zijn druk in de weer met het Corona- en vaccinatiecircus, en de dichte horeca-etablissementen niet te vergeten. Ik hoor niemand echt serieus over verkiezingen of politiek praten. Ja, je zou het zelfs tragikomisch kunnen noemen dat de meeste mensen straks hoogstwaarschijnlijk opgelucht gaan stemmen. Want door te stemmen bevestigen zij immers de Democratie en dan komt alles vanzelf weer goed.’

‘ Dat laatste vind ik echt humor. Ik meen het! Om te gillen! Maar maakt het veel uit dan? Indien bijvoorbeeld Rutte aftreedt – al dan niet met ketelmuziek en zogenaamd onder democratische druk – dan dumpt hij zijn rommel en rotzooi op het bordje van zijn opvolgers. Wie staan daar om te springen? Blijft Rutte aan – eveneens vanwege de democratie – dan gaan we met ons allen, geheel uit eigen vrije wil, doodleuk verder het moeras in. De structuren blijven dezelfde en de neoliberale ideologie is intussen ingeslepen: iedereen ziet de ander vooral als een mogelijk verdienmodel. Men weet gewoon niet beter meer.  Dus en zodoende.’

 • Dat is het argument van Solimon, geloof ik. Solimon zei: Er is één heilig boek en dus kunnen we alle andere boeken verbranden. Immers: een boek dat in strijd is met het heilige boek dient sowieso meteen verbrand te worden, en de boeken waarvan de inhoud strookt met die van het heilige boek, die boeken zijn overbodig. Dus ook voor die boeken geldt: huppetee! in het vuur ermee!
  Oké. Laten we dit vast op de site zetten, dan kunnen de jongelui beginnen met hun interpretaties. We komen hier naderhand vast op terug, want dit suddert nog lang door.’

‘ Op de valreep: zet de link naar de uitleg over waar de Toeslagen-soap voor staat en over gaat, van Gabriël van den Brink bij De nieuwe wereld hier ook nog bij.’

 

Ambtenaren schrijven zo niets meer op
Rutte-doctrine Door de Toeslagenaffaire pleit premier Mark Rutte nu opeens voor meer openbaarheid. Maar klappen ambtenaren daardoor straks niet helemaal dicht?
Stéphane Alonso  NRC 19 januari 2021

Ook de Tweede Kamer zelf zat fout bij de toeslagenaffaire
De Tweede Kamer praat dinsdag over de toeslagenaffaire. De vraag is of de eigen rol van het parlement daarbij voldoende over het voetlicht komt.
Jelle Brandsma /  Trouw 19 januari 2021, 7:49

Schulden van gedupeerde ouders toeslagenaffaire bij overheidsinstanties kwijtgescholden
Ouders die schulden hebben opgelopen bij de overheid vanwege de toeslagenaffaire, hoeven die niet meer terug te betalen.
Redactie Volkskrant 18 januari 2021, 18:51